Adatvédelmi nyilatkozat

A http://toldipanzioheviz.hu domain alatt a Toldi Panzió Hévíz hivatalos weboldala érhető el, melynek célja a Toldi Panzió Hévíz Kft. által működtetetett kereskedelmi szálláshely szolgáltatásainak bemutatása és azok értékesítése.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Toldi Panzió Hévíz Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak meg-felelően kezeli.
A honlap használatával, mint felhasználó minden természetes személy elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 1. Fogalmak

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU Rendelet (2016. április 27.) értelmében:

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Toldi Panzió Hévíz Kft.
Székhely: 8380 Hévíz, arany János utca 19.
Adószám:  24926001-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-074209
Elektronikus levélcím:  toldipanzioheviz@gmail.com 

 1. Az adatkezelés és jogalapja

3.1 Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, illetve továbbfelhasználása a Toldi Panzióban elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, szolgáltatások, kedvezményes csomag-ajánlatok felkínálásához és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.

3.3 A személyes adatok harmadik fél felé való továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét az „Adattovábbítás” pont rendelkezései határozzák meg. A adattovábbításhoz a felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.

3.4 A Toldi Panzió Hévíz Kft. az általa kezelt személyes adatokat csak a szükséges ideig őrizheti, kezelheti, az igénybevett szolgáltatás teljesülését- vagy az érintett hozzájárulásának visszavonását követően ezen adatokat meg kell semmisíteni.

 

 1. A kezelt adatok köre

4.1 A Toldi Panzió Hévíz Kft. honlapjának igénybevétele során a Foglalás menüpont alatt kell a felhasználónak kötelezően megadni a következő személyes és egyéb adatokat:

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím

 

 1. Adattovábbítás

5.1 A Toldi Panzió Hévíz Kft. a regisztráció során (kötelezően és fakultatívan) megadott adatokat nem továbbítja harmadik fél felé, ezeket a hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseivel összhangban kezeli.

 

 1. Az adatkezelés és –továbbítás célja

6.1 A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

 • a felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szük-séges azonosítása;
 • a szobafoglalás lebonyolítása;
 • a szálláshellyel kapcsolatos információk megosztása;
 • a Toldi Panzió gazdasági reklámnak nem minősülő hirdetményeinek kiküldése;
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.

6.2 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

 1. Hír- és reklámlevél

7.1 A regisztrált felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a Toldi Panzió Hévíz Kft. rendszeresen elektronikus hír- és reklámlevelet küldjön a regisztráció során megadott email címükre.

Az elektronikus hír- és reklámlevél szolgáltatásra bárki feliratkozhat neve (családi és utónév) és email címe honlapon történő megadásával.

Reklámot a hírlevelek is tartalmazhatnak.

7.2 A hír- és reklámlevél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra kattintva és a Szolgáltató fent meghatározott címén bármikor le lehet iratkozni.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

8.1 A kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig, illetve a meg-rendelt szolgáltatások teljesülésének lezárultáig tart.

 

 1. Adatfeldolgozás

9.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meg-határozott esetben kerülhet sor, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján.
9.2 Az informatikai rendszer üzemeltetése körében a Toldi Panzió Hévíz Kft. adatfeldolgozót vesz igénybe.
9.3 A szolgáltatás igénybevétele során jelenleg a következő szerverüzemeltető, mint adat-feldolgozó működik közre:

thePass Korlátolt Felelősségű Társaság
1061 Budapest, Király utca 30-32. A. ép. 105.
Adószám: 24327567-2-42
E-mail: admin@sailinpass.com

 

 1. Adatbiztonság

10.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

10.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

Rendszergazda:
PROFTEC Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Tűzoltó u 3. 1. ép.
Adószám: 12722972-2-10
E-mail: info@proftec.hu
Skype: profteckft
A Proftec Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. adatfeldolgozást és adatkezelést nem végez.

 

 1. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

11.1 A felhasználó az adatainak módosítását a toldipanzioheviz@gmail.com email címre küldött levél útján kérheti a Toldi Panzió Hévíz Kft.-től.

11.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás meg-tiltását kérni a toldipanzioheviz@gmail.com e-mail címre küldött levél útján.

 

 1. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

12.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a toldipanzioheviz@gmail.com e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.
12.2 A felhasználó a hatályos jogszabályok alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 

 1. Google Inc. tevékenysége

13.1 A Toldi Panzió Hévíz Kft. igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Toldi Panzió Hévíz Kft. részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internet-használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm oldalon érhetőek el.

A Google Inc. Adatvédelmi Központja a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.

 

 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

14.1 Toldi Panzió Hévíz Kft. jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben.

A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.